Hỏi: Sau khi mắc song song một pin khô 1.5V với một pin khô 1.2V cắt mạch ngoài, một lúc sau phát hiện điện áp cục pin 1.5V nhanh chóng sụt xuống, tại sao?

Đáp:

Khi điện thế của hai cuc pin mắc song song không bằng nhau, thì giữa hai pin có dòng điện vòng (hình 1 – 1 – 2). Nếu điện thế E1 cao hơn E2, tuy đã ngắt mạch ngoài, giữa hai pin vẫn sinh ra dòng điện vòng:

I = (E1 – E2)/(r01 — r02)Screenshot_2

r01, r02 là điện trở trong, khi dòng điện Io chạy qua r01, r02 sẽ làm tiêu hao điện năng của pin có điện thế cao hơn, cho đến khi điện thế El bằng E2 thì dòng điện vòng Io sẽ bằng 0.

Cho nên hai cục pin (hoặc ACCU) có điện thế khác nhau không thể mắc song song với nhau.