Tại sao phải lắp đặt tủ tụ bù?

Tìm hiểu tại sao phải lắp đặt tủ tụ bù