Hình 2: Khóa đỡ dây (XFZ) (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Khóa đỡ dây (XFZ) (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Khóa đỡ dây (XFZ) (Ảnh: quanpham)