Tiêu chuẩn IEC

December 2015

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

IEC 296 | Đặc tính của dầu mỏ cách điện, dùng cho MBA và máy cắt điện

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 296
XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI
1982

Đặc tính của dầu mỏ cách điện, dùng cho MBA và máy cắt điện
Tính hiệu lực của ấn phẩm này

Nội dung kỹ thuật các ấn phẩm IEC thường xuyên được IEC xem xét lại để phản ánh đúng tình trạng kỹ thuật hiện hành. (đọc tiếp…)

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Máy biến điện đo lường | Phần 6 : Các yêu cầu đối với các máy biến dòng dùng cho mạch bảo vệ trong quá trình quá độ

44-6 IEC 1992 2

IEC44-6
44-6 IEC 1992 1

IEC44-6
TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 44-6
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1992
Máy biến điện đo lường

Phần 6 :
Các yêu cầu đối với các máy biến dòng dùng cho mạch bảo vệ trong quá trình quá độ (đọc tiếp…)

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Phân loại các điều kiện môi trường | Phần 2 : Các điều kiện môi trường xuất hiện trong thiên nhiên | Lượng mưa và gió

13721-2-2(1) IEC 13

IEC72122 13 / 13
721-2-2(1) IEC 1

IEC72122
TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 721-2-2
XUẤT BẢN LẦN THỨ NHẤT
1988

Phân loại các điều kiện môi trường
Phần 2 :
Các điều kiện môi trường xuất hiện trong thiên nhiên
Lượng mưa và gió (đọc tiếp…)