IEC 227-2 | Dây dẫn và cáp cách điện | Phần 2: Các phương pháp thử nghiệm