Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ

Kẹp cực biến dòng điện hình trụ loại phẳng 4 lỗ F14 để bắt đầu cosse nhôm

Mô tả

Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ

Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ

Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ

Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ Kẹp cực 123Kv loại phẳng vuông góc 4 lỗ