Ống nối ép cho dây ACSR

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Ống nối ép cho dây ACSR