Thông số kỹ thuật cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Thông số kỹ thuật cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Thông số kỹ thuật cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa