Phích cắm 5 chấu kín nước 125A BEK-0452

Phích cắm 5 chấu kín nước 125A BEK-0452

Phích cắm 5 chấu kín nước 125A BEK-0452