Phích cắm 63A 3 chấu kín nước BEK-0332

Phích cắm 63A 3 chấu kín nước BEK-0332

Phích cắm 63A 3 chấu kín nước BEK-0332