Phích cắm 63A 3 chấu kín nước

Phích cắm 63A 3 chấu kín nước

Phích cắm 63A 3 chấu kín nước