Phích cắm 63A 5 chấu kín nước BEK-0352

Phích cắm 63A 5 chấu kín nước BEK-0352

Phích cắm 63A 5 chấu kín nước BEK-0352