Phích cắm 63A 5 chấu kín nước

Phích cắm 63A 5 chấu kín nước

Phích cắm 63A 5 chấu kín nước