Hình 1: Kẹp chằng 3 bulông (Ảnh: quanpham)

Hình 1: Kẹp chằng 3 bulông (Ảnh: quanpham)

Hình 1: Kẹp chằng 3 bulông (Ảnh: quanpham)