Bulông chân chẻ Hook Sealing Bolts 3

Hình 2: Bulông chân chẻ (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Bulông chân chẻ (Ảnh: quanpham)