Bulông xoắn Pigitail Bolts 2

Hình 2: Bulông xoắn (Ảnh: quanpham)

Hình 2: Bulông xoắn (Ảnh: quanpham)