đà lệch 2m Crossarm For Distribution Line 3

Hình 1: Đà B - Sắt L-75x75x8 - 2000 (Ảnh: quanpham)

Hình 1: Đà B – Sắt L-75x75x8 – 2000 (Ảnh: quanpham)