đà lệch 2m Crossarm For Distribution Line 2

Hình 1: Đà A - Sắt L-75x75x8 - 2000 (Ảnh: quanpham)

Hình 1: Đà A – Sắt L-75x75x8 – 2000 (Ảnh: quanpham)