đà lệch 2.4m và thanh chống Crossarm Brace For Distribution Line 2

đà lệch 2.4m và thanh chống Crossarm Brace For Distribution Line 2

Hình 1: Đà V75x75x8-24000 (Ảnh: quanpham)