Bản treo thẳng góc kép Clevis Tongue (type BT2) 5

Bản treo thẳng góc kép Clevis Tongue (type BT2) 5