Bản treo thẳng góc kép Clevis Tongue (type BT2) 6

Bản treo thẳng góc kép Clevis Tongue (type BT2) 6

Bản treo thẳng góc kép Clevis Tongue (type BT2) 6