Khóa đỡ dây Suspension Clamps (type XGF – hang down) 5

Khóa đỡ dây Suspension Clamps (type XGF - hang down) 5

Khóa đỡ dây Suspension Clamps (type XGF – hang down) 5