Khóa đỡ dây nhảy Suspension Clamps (type XTS – twin jumper conductors) 5

Khóa đỡ dây nhảy Suspension Clamps (type XTS - twin jumper conductors) 5

Khóa đỡ dây nhảy Suspension Clamps (type XTS – twin jumper conductors) 5