Description

Adjuster Plates (type DB)

Hình 1: Mắc nối trung gian điều chỉnh (DB) (Ảnh: quanpham)
Fig. No. 1: Adjuster Plates (type DB) (Source: quanpham)

Hình 2: Mắc nối trung gian điều chỉnh (DB) (Ảnh: quanpham)

Fig. No. 2: Adjuster Plates (type DB) (Source: quanpham)Material: hot-dip galvanized steel.