Description

Yoke Plates (type LF)

Hình 1: Khánh đơn (LF) (Ảnh: quanpham)
Fig. No. 1: Yoke Plates (type LF) (Source: quanpham)

Hình 2: Khánh đơn (LF) (Ảnh: quanpham)

Fig. No. 2: Yoke Plates (type LF) (Source: quanpham)Material: hot-dip galvanized steel.