Signal phase light

SKU: LQP Category:

Description

LQP22B-light phase 220v

Color: blue (blue)

Voltage: 220v

LQP22Y-light phase 220v

Color: green (green)

Voltage: 220v

LQP22G-light phase 220v

Color: Red (red)

Voltage: 220v

LQP22R-light phase 220v

Color: White (white)

Voltage: 220v

LQP22W-light phase 220v

Color: Yellow (yellow)

Voltage: 220v
Google Dịch dành cho doanh nghiệp:Bộ công cụ Dịch