Nối thanh cái kiểu MGS 30 độ

Nối thanh cái kiểu MGS 30 độ

Nối thanh cái kiểu MGS 30 độ