Đầu cosse ép đồng mạ thiếc 1 lỗ – Loại N

Mô tả

QUALITY

STANDARD

TCVN 3624-81
MATERIAL E. COPPER Cu 99.9%
FINISH TINNED MẠ THIẾC
SEALED OPEN HỞ
APPLICATION CONNECTION LOW VOLT CABLE – NỐI HẠTHẾ