Đầu cosse ép tròn dùng cho tủ điện

Mô tả

Đầu cosse ép tròn dùng cho tủ điện