Vỏ tủ kín nước 1000x800x300

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 1000x800x300

Tole:1.2mm2