Vỏ tủ kín nước 1000x800x350

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 1000x800x350

Tole: 1.2mm2