Vỏ tủ kín nước 600x400x250

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 600x400x250

Tole:1.2mm2