Vỏ tủ kín nước 500x500x210

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 500x500x210

Tole:1.2mm2