Vỏ tủ kín nước 800x600x300

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 800x600x300

Tole: 1.2mm2