Vỏ tủ kín nước 800x600x250

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 800x600x250

Tole: 1.2mm2