Vỏ tủ kín nước 300x200x150

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Võ tủ kín nước 300x200x150

Tole: 1.2mm2