Vỏ tủ kín nước 800x600x210

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 800x600x210

Tole: 1.2mm2