Vỏ tủ kín nước 600x400x300

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 600x400x300

Tole: 1.2mm2