Vỏ tủ kín nước 1000x800x250

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 1000x800x250

Tole:1.2mm2