Vỏ tủ kín nước 400x300x210

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 400x300x210

Tole:1.2mm2