Vỏ tủ kín nước 200x200x120

  • Giới thiệu

Giới thiệu sản phẩm

Vỏ tủ kín nước 200x200x120

Tole: 1.2mm2