Vỏ tủ kín nước 500x300x150

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 500x300x150

Tole:1.2mm2