Vỏ tủ kín nước 400x400x210

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 400x400x210

Tole: 1.2mm2