Vỏ tủ kín nước 700x500x250

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 700x500x250

Tole: 1.2mm2