Hình 1: Khóa đỡ dây (XGF) (Ảnh: quanpham)

Hình 1: Khóa đỡ dây (XGF) (Ảnh: quanpham)