Khóa đỡ dây Suspension Clamps (type XGF – hang down) 3