đà lệch 2.4m và thanh chống Crossarm Brace For Distribution Line 1

đà lệch 2.4m và thanh chống Crossarm Brace For Distribution Line 1

đà lệch 2.4m và thanh chống Crossarm Brace For Distribution Line 1