đà lệch 2.4m và thanh chống Crossarm Brace For Distribution Line 1