Cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa