Bảng giá mới cáp hàn, cáp cao su Samwon, Dusonc 01/2023